ЕВРОПЛАМ ЕООД

КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА


Фирмата е вписана в регистъра на камарата на строителя I-ва група:

- Строежи по чл. 137 ал. 1, т. 1, буква “М”; т. 4, буква “Е” и т. 5, буква “Е”
- Строежи Първа група, от четвърта и пета категория
“ЕВРОПЛАМ” ЕООД е една от водещите компании в България в областта на реставрацията, консервацията и експонирането на паметници на културата.

Основана е през 1999-а година и оттогава се специализира изключително в областта на съхранението на всички видове културно-исторически паметници в страната от най-дълбока древност до наши дни. Собственици във фирмата са:

   Здравко Арнаудов – строителен инженер с тридесет години професионален стаж.

“ЕВРОПЛАМ” ЕООД е специализирана фирма в проектиране и изпълнение на консервационно реставрационни работи по недвижими културни ценности.
Ръководителите и повечето от водещите специалисти във фирмата имат над тридесет-годишен опит в опазването на недвижими паметници на българското културно-историческото наследство.
Капацитетът на “ЕВРОПЛАМ” ЕООД е съобразен с изискванията за инженеринг. Фирмата има реализирани повече от тридесет паметника с национално и местно значение, както и изпълнени реновации на множество публични сгради и обекти.
“ЕВРОПЛАМ” ЕООД изпълнява и ново строителство, изискващо съвременни технологични решения, за което има необходимия потенциал.
“ЕВРОПЛАМ” ЕООД е вписан в Централния професионален регистър на строителите в България с обхват - изпълнение на строежи от І-ва група:
• Строежи по чл. 137 ал. 1, т. 1, буква “М” (недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение"); т. 4, буква „Е” (недвижими културни ценности с категория "местно значение") и т. 5, буква “Е” (недвижими културни ценности с категория "ансамблово значение" и "за сведение"). • Строежи от четвърта и пета категория.

Ръководството на “ЕВРОПЛАМ” ЕООД приема политика за изграждане и внедряване на Система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа, и управлението на околната среда съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2015, като средство за утвърждаване доброто име и репутация на Дружеството.

За нас сертифицирането по тази система и непрекъснатото поддържане на нейната ефективност представляват най-добрата гаранция за качеството на предлаганите от нас услуги.

Като Управител на “ЕВРОПЛАМ” ЕООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на поставените цели и на обявената политика.


                УПРАВИТЕЛ:
                   инж. Здравко Арнаудов
гр. Пловдив, р-н Северен, ул. "Васил Левски" 96, Тел: 0888 / 712 791, evroplam@mail.bg