ЕВРОПЛАМ ЕООД

КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
НОВА ИСТОРИЯ
ОДЕОН ПРИ ФОРУМА НА АНТИЧНИЯ ФИЛИПОПОЛ –
РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ

Одеонът на Филипопол е открит през 1988 г. от археолозите З. Димитров и М. Мартинова. Разположен в североизточния ъгъл на Форума (Агората) на града, през 1995 г. Одеонът е обявен за културна ценност от национално значение като част от форумния комплекс. Той е с 300-350 места. Вероятно първоначално сградата е изпълнявала функцията на булевтерион (сграда на градския съвет), но по-късните строителни периоди говорят, че основното й предназначение е за театрална сграда. От направените анализи и проучвания става ясно, че Одеонът съдържа всички елементи, характерни за покритите театри: скене, орхестра и кавея.

Откритата археологическа субстанция дава основание да се смята, че сградата е имала четири строителни периода: от I в. до IV в. от н.е. При археологическите разкопки са открити ценни мраморни фрагменти от сградата, надпис върху постамент на императорска статуя, галерия със запазени антични зидове, оригинални мраморни полуколони и 87 сребърни монети, вероятно укрити при готското нашествие. Днес е място за концертни изяви.

Източници:
Одеон Пловдив
Одеон Пловдив 1

Консервационно-реставрационните работи и експонирането на археологическия обект са извършени от „ОДЕОН“ ДЗЗД (с членове „РЕСТСТРОЙ“ ЕООД и „ЕВРОПЛАМ“ ЕООД, гр. Пловдив) през 2015-2016 г. и включват:


• Направа зидани седалки от ломен камък по образец на първите три реда (по оригинал);
• Фугиране на каменната зидария по оригинал от първите три реда;
• Хидроизолация на кавеята;
• Облицовка на седалките с гнайсови плочи по оригинал от първите три реда;
• Почистване, измиване и консервация на оригинална мраморна настилка на орхестрата;
• Укрепване на оригинална мраморна настилка на орхестрата със специални препарати;
• Възстановяване фугировки на античните зидове с водоустойчив разтвор.

Видео, заснето с дрон – Одеон при Форума на Античния Пловдив по време на реставрацията
гр. Пловдив, р-н Северен, ул. "Васил Левски" 96, Тел: 0888 / 712 791, evroplam@mail.bg